Snap!

La màquina funciona amb Snap! que és al mateix temps una comunitat i un senzill i potent llenguatge de programació visual que permet crear i compartir continguts digitals com videojocs, historietes animades, presentacions interactives, il·lusions òptiques i tot allò que siguem capaços d'imaginar! Snap! és el germà gran de Scratch i conté nombroses funcionalitats que permeten programar projectes molt més complexos. A més, gràcies a la llibertat i plasticitat de la seva arquitectura, altres desenvolupadors/es se serveixen del codi font de Snap! per adaptar-lo a les seves necessitats.

En són exemple Beetle Blocks , per al disseny 3D i representació de dades; Snap4Arduino o MicroBlocks , per a la programació d'enginys electrònics; i Turtle Stitch , una modificació de Snap! que permet brodar allò que programem.

Pots trobar recursos per aprendre a programar amb Snap! en català a Gamifi.cat i a la Xarxa Telemàtica d'Ensenyament de Catalunya, en dos magnífics cursos: curs 1 i curs 2. En anglès, hi ha el curs "The Beauty and Joy of Computing", conegut com a BJC, de la universitat de Berkeley, Califòrnia.

Si t'entrebanques amb algun projecte, pregunta a la comunitat. El fòrum de Snap! és un espai on resoldre dubtes, fer propostes per a noves implementacions, etc. L'usuari i la contrasenya per al fòrum seran els mateixos que fas servir per a crear els projectes al núvol de Snap!.

Snap!

The machine runs projects programmed in Snap! a simple but potent visual programming language that let's us create and share digital content like video games, story-telling, interactive presentations, optical ilusions and everything else you could possibly imagine!

Snap! is the big sister of Scratch and contains numerous functionalities the let us programme projects much more complex. Moreover, thanks to the freedom and plasticity of it's architecture, other developers take the source code of Snap! and adapt it to their needs.

Examples of that are Beetle Blocks , for 3D design and data representation; Snap4Arduino or o MicroBlocks , for programming electronic gadgets; and Turtle Stitch , a modification of Snap! that sews on our command.

You can find resources to learn how to program with Snap! in catalan on Gamifi.cat and two wonderful courses from la Xarxa Telemàtica d'Ensenyament de Catalunya: course 1 i course 2. In english, there's a course "The Beauty and Joy of Computing", known as BJC, made by University of California, Berkeley and Education Development Center.

If you get some trouble with a project ask the community. Snap! Forum is an space to solve questions, ask for features, etc. The user and password for the forum are the same that you use to create projects on the Snap! Cloud.