Snap!

La màquina està programada amb Snap! un senzill i potent llenguatge de programació visual que permet crear i compartir continguts digitals com videojocs, historietes animades, presentacions interactives, il·lusions òptiques i tot allò que siguem capaços d'imaginar!

Snap! és el germà gran de Scratch i conté nombroses funcionalitats que permeten programar projectes molt més complexos. A més, gràcies a la llibertat i plasticitat de la seva arquitectura, altres desenvolupadors/es se serveixen del codi font de Snap! per adaptar-lo a les seves necessitats.

En són exemple Beetle Blocks , per al disseny 3D i representació de dades; Snap4Arduino , per a la programació d'enginys electrònics; i Turtle Stitch , una modificació de Snap! que permet brodar allò que programem.

Snap!

The machine runs projects programmed in Snap! a simple but potent visual programming language that let's us create and share digital content like video games, story-telling, interactive presentations, optical ilusions and everything else you could possibly imagine!

Snap! is the big sister of Scratch and contains numerous functionalities the let us programme projects much more complex. Moreover, thanks to the freedom and plasticity of it's architecture, other developers take the source code of Snap! and adapt it to their needs.

Examples of that are Beetle Blocks , for 3D design and data representation; Snap4Arduino , for programming electronic gadgets; and Turtle Stitch , a modification of Snap! that sews on our command.